ALLMÄNNA VILLKOR

Lindelöws Ekonomibyrå AB

1 (9) 

1. INLEDNING
1.1. Dessa Allmänna villkor gäller mellan Lindelöws Ekonomibyrå AB (Org. nr.: 559211–
0752) (”Byrån”) och den fysiska eller juridiska person som köper redovisningstjänster
från Byrån (”Kunden”).
1.2. Referenser till ”Du”, ”Dig” eller ”Dina” avser Kunden.
1.3. Referenser till ”Vi”, ”Oss”, ”Vår”, ”Våra” avser Byrån.
1.4. Kunden och Byrån är nedan gemensamt benämnda ”Parterna” och var för sig som
”Part”.
1.5. Dessa Allmänna villkor utgör en bilaga till avtalet som Parterna ingår med varandra i
samband med att Kunden anlitar Byrån (”Kundavtalet”).

2. DEFINITIONER
Avtalsvillkoren: Bestämmelserna i Kundavtalet och dessa Allmänna villkor.
Kundavtal: Det Kundavtal som Parterna har ingått med varandra avseende

Tjänsten som Byrån har blivit anlitad att utföra.

Tjänsten: Den tjänst som Kunden har anlitat Byrån att utföra och som framgår

av Kundavtalet.

Webbplatsen: www.lindelowekonomi.se.
Personuppgift: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk
person. Typiska Personuppgifter är personnummer, namn, adress,
telefonnummer och e-postadress. Uppgifter hänförliga till en
juridisk person, såsom firma, organisationsnummer,
besöksadress m.fl. utgör inte personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande
Personuppgifter. Exempelvis insamling, registrering, lagring,
organisering, strukturering m.fl.

Registrerad: Den fysiska person som, direkt eller indirekt, kan identifieras genom

Personuppgifterna.

ALLMÄNNA VILLKOR
Lindelöws Ekonomibyrå AB

2 (9)
Systemen: Bokföringssystem (Fortnox) och andra system (exempelvis Björn
Lundén) som Byrån använder vid utövande av
redovisningstjänsterna som Byrån vid var tid tillhandahåller.

3. REDOVISNINGSTJÄNSTER
3.1. Byrån tillhandahåller diverse redovisningstjänster enligt överenskommelse med
Kunden (”Tjänsten”). De tjänster Byrån erbjuder och tjänsternas omfattning framgår i
Byråns vid var tid gällande prislista.
3.2. Byrån ska utföra Tjänsten i enlighet med god redovisningssed och ska ställa sina
Tjänster och sin kompetens till Kundens förfogande i enlighet med Avtalsvillkoren.
Byrån ska genomföra Tjänsten i enlighet med de lagar och andra regler som gäller under
avtalstiden.
3.3. Byrån har ett utförandeansvar, men utfört arbete innebär inget som helst bestyrkande av
Kundens redovisning. Om Byrån upptäcker fel i räkenskapsmaterialet eller i andra
uppgifter som har betydelse för Kunden, ska Byrån meddela Kunden om detta.

4. ARVODE OCH ERSÄTTNING
4.1. Ersättning för utfört arbete: Ersättning för utfört arbete sker enligt Byråns prislista
och på löpande räkning. Byråns vid var tid gällande prislista finns publicerad på Byråns
Webbplats: www.lindelowekonomi.se/prislista. Priserna kan komma att förändras och
det är de publicerade priserna som gäller.
4.2. Tilläggsarbeten: Tilläggsarbeten och övertidsarbeten som är en följd av försenad eller
ofullständig leverans av Material från Kunden, extraarbete till följd av
myndighetsbeslut eller lagändringar eller liknande faktureras separat och är inte
inkluderade i angivna eller avtalade fasta priser.
4.3. Faktiska kostnader: Kunden ska ersätta Byrån för faktiska kostnader som uppstår i
samband med Tjänstens utförande, exempelvis kostnader för transport av fysiskt
Material, resekostnader och andra liknande kostnader. Sådana kostnader faktureras
separat och är inte inkluderade i angivna eller avtalade fasta priser.

ALLMÄNNA VILLKOR
Lindelöws Ekonomibyrå AB

3 (9)

5. TJÄNSTENS UTFÖRANDE
5.1. Byrån ska genomföra Tjänsten fackmässigt, professionellt och med omsorg. Byrån får
anlita underleverantörer inom ramen för genomförandet av Tjänsten. Byrån ansvarar för
underleverantörernas arbete, som för eget arbete.
5.2. Parterna ska hålla en god kommunikation med varandra under avtalstiden. Kunden ska
vara delaktig och anträffbar under avtalstiden. Kommunikation mellan Kunden och
Byrån sker främst via e-post och kan ske via telefon på en inbokad tid efter
överenskommelse med Kunden.
5.3. Kunden ska utföra sin del av samarbetet noggrant i överensstämmelse med
bokföringsnämndens rekommendationer, Avtalsvillkoren och Byråns instruktioner.
5.4. Kunden ska ge Byrån nödvändiga tillstånd och fullmakter för att Byrån ska kunna utföra
Tjänsterna i egenskap av ”ombud” för Kunden. Kunden ansvarar för att anmäla Byrån
som Kundens ombud hos relevanta myndigheter och banker, för att Byrån ska kunna
genomföra Tjänsten.
5.5. Kunden ska tillhandahålla Byrån med korrekta kontaktuppgifter såsom telefonnummer
och e-postadress. Eventuella ändringar ska genast meddelas till Byrån. Parternas
kontaktpersoner, som anges i Kundavtalet, har rätt att träffa överenskommelser med
varandra avseende Tjänstens utförande. Byte av kontaktperson ska genast skriftligen
meddelas den andre Parten.

6. UNDERLAG OCH MATERIAL
6.1. En förutsättning för att Byrån ska kunna utföra och fullgöra Tjänsten och sina
åtaganden, såväl kvalitativt som inom given tids- och kostnadsram, är att Kunden
kostnadsfritt överlämnar korrekt information och fullständigt Material som Byrån
efterfrågar inför och i samband med utförandet av Tjänsten. Exempelvis
bokföringsunderlag (kvitton, fakturor, bankkontoutdrag, insättningsuppgifter m.m.), i
förekommande fall Kundens aktiebok, registreringsbevis m.m. (”Material”).
6.2. Allt bokföringsunderlag ska levereras till Byrån senast 10 dagar efter utgången av den
period som redovisningen gäller. Material för beräkning och administration av löner
minst 10 dagar före attest och utbetalningsdag. Bokslutsmaterial senast 30 dagar efter
räkneskapsårets utgång. Deklarations och beskattningsmaterial senast 30 dagar efter
beskattningsårets utgång.
6.3. Kunden är ensamt ansvarig för att uppgifter, underlag och Material som överlämnas till
Byrån är riktiga i alla avseenden och att de inte strider mot gällande lag, sedvänja eller
innebär intrång i tredjemans rättigheter. Byrån ska inte i något fall kunna hållas ansvarig
gentemot tredjeman för information som lämnats eller inte lämnats av Kunden.

ALLMÄNNA VILLKOR
Lindelöws Ekonomibyrå AB

4 (9)
6.4. Kunden ansvarar tillfullo för fysiskt och elektroniskt Material som skickas eller lämnas
personligen till Byrån. Byrån använder kommersiellt rimliga metoder för viruskontroll
och sekretess när information och Material skickas elektroniskt. Kunden accepterar
elektronisk kommunikation och accepterar riskerna som medföljer vid elektronisk
kommunikation.
6.5. Om inget annat avtalats får Byrån lämna information, underlag och Material till
Kundens revisor i samband med revision.

7. KUNDENS ANSVAR
7.1. Kunden är ensamt och fullt ansvarig för:
 att följa GDPR i sin verksamhet och att behandla personuppgifter i enlighet med GDPR.
 allt Material som tillhandahålls till Byrån.
 Kunden redovisning och rapporter som baseras på redovisningen.
 Kunden rapportering mot myndigheter och utomstående.
 följderna av ändring av lagar och andra regler.
 användning av Byråns rapportering och Kundens affärsmässiga beslut.
 att avgifter och skatter redovisas och betalas i enlighet med gällande lagstiftning.
 de tillstånd m.m. som krävs för den verksamhet Kunden bedriver.
 att se till att räkenskapsmaterialet återspeglar den verkliga affärshändelsen, att det
insamlas och arkiveras i enlighet med gällande lagstiftning.
 att de upplysningar och anvisningar som lämnas är riktiga och inte strider mot gällande
lag.

8. BETALNINGSVILLKOR
8.1. Betalning sker mot faktura med 10 dagars betalningsvillkor, om inte annat anges på
fakturan. Fakturor skickas via e-post till Kundens angivna e-postadress.
8.2. Kunden ska meddela eventuella anmärkningar mot Byråns faktura inom tio (8) dagar.
Sker inte detta förfaller rätten att invända mot fakturan.
8.3. Vid utebliven eller försenad betalning har Byrån rätt att debitera 8 % dröjsmålsränta
fram till dess att full betalning sker samt rätt att debitera lagstadgade påminnelse- och

ALLMÄNNA VILLKOR
Lindelöws Ekonomibyrå AB

5 (9)
inkassoavgifter. Om Kunden inte betalar i rätt tid har Byrån även rätt att avbryta
Tjänsten till dess att betalning sker.

9. AVBESTÄLLNING
9.1. Vid Kundens avbeställning av Tjänsten har Byrån rätt till ersättning för utfört arbete,
nedlagda kostnader samt skälig ersättning för avbeställningen enligt gällande prislista.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING
10.1. Byrån ansvarar enbart för sin egen verksamhet. Byrån är inte i något fall ansvarig för
skada som beror på av Kunden felaktigt lämnade instruktioner eller uppgifter, bristande
underlag eller att Kunden inte har medverkat till Tjänstens genomförande på så sätt som
erfordras eller om Kunden i övrigt har agerat i strid med Avtalsvillkoren. Byrån är inte
i något fall ansvarig för bortfall av Kundens produktion, utebliven vinst eller annan
skada.
10.2. Byrån friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från
allt ansvar och all skadeståndsskyldighet för samtliga direkta och indirekta skador
och/eller förluster som uppstått för Kunden eller för tredjeman, oavsett hur skadan
uppstår. Kunden anlitar Byrån på egen risk och av fri vilja. Byrån lämnar inga som helst
garantier, varken uttryckliga eller underförstådda.

11. SEKRETESS
11.1. Parterna förbinder sig att inte avslöja information om den andre Partens verksamhet,
affärshemlighet eller andra konfidentiella uppgifter till tredje man, som kan vara att
betrakta som yrkeshemlighet eller uppgift som enligt lag omfattas av sekretess. Denna
ömsesidiga sekretessförpliktelse gäller under avtalstiden fortsätter att gälla även efter
avtalstidens slut. Parterna ansvarar för att personal och underleverantörer iakttar denna
sekretesskyldighet. Tystnadsplikten gäller dock inte för de uppgifter som Byrån enligt
avtal, lagstiftning, myndighetsbeslut eller liknande är tvungen att lämna till annan än
Kunden.

ALLMÄNNA VILLKOR
Lindelöws Ekonomibyrå AB

6 (9)

12. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
12.1. Part förvärvar inga som helst rättigheter till den andra Partens immateriella rättigheter,
om inte annat särskilt skriftligen har avtalats.
12.2. Byrån har rätt att använda Kundens varumärke och logotyp för
marknadsföringsändamål, exempelvis genom publicering på sin webbplats, sina sociala
medier och i annat marknadsföringsmaterial, om inte annat särskilt skriftligen har
avtalats.
13. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
13.1. Parterna ska behandla personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning
(GDPR) och på så sätt som är nödvändigt för att uppfylla alla förpliktelser enligt avtal
mellan Parterna. Parterna åtar sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna och att tillämpa en lämplig
säkerhetsnivå.
13.2. Parterna ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal med varandra, i samband med att Byrån
blir anlitad av Kunden. I sådana fall är Kunden personuppgiftsansvarig för alla
personuppgifter som denne lämnar till Byrån och Byrån är personuppgiftsansvarig över
behandlingen av sådana personuppgifter.
13.3. När Kunden själv registrerar exempelvis kunduppgifter i Systemen, ska det ske i
enlighet med GDPR.
13.4. Mer information om Byråns behandling av personuppgifter finns att läsa i Byråns
Dataskyddspolicy, som finns publicerad på webbplatsen:
www.lindelowekonomi.se/dataskyddspolicy.

14. REKLAMATION
14.1. Eventuella reklamationer ska ske skriftligen och göras inom skälig tid. Efter mottagen
reklamation, har Byrån rätt att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen. Kunden har
inte rätt till skadestånd eller annan ersättning med anledning av fel eller brist.

ALLMÄNNA VILLKOR
Lindelöws Ekonomibyrå AB

7 (9)

15. ÄNDRING AV TJÄNSTEN OCH OMFÖRHANDLING AV
KUNDAVTALET
15.1. Ändring av Tjänsten kan enbart ske i samråd mellan Parterna och blir giltigt efter
skriftlig överenskommelse.
15.2. Kundavtalet ska omförhandlas ifall Kundens verksamhet ändras väsentligt till karaktär
eller storlek, förändringar i företagsledning eller i styrelse, om arbetsuppgifter har
tillkommit utöver vad som tidigare angivits eller när förutsättningarna för det eventuellt
avtalade fasta priset har ändrats.

16. AVTALSTID OCH UPPSÄGNINGSTID
16.1. Avtalet gäller tillsvidare med tio (10) dagars uppsägningstid, om inget annat framgår av
Kundavtalet. Uppsägning ska ske skriftligen.

17. HÄVNING AV AVTALET
17.1. Byrån har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kunden:
a) är försenad med betalningar till Byrån med mer än tjugo (20) dagar,
b) upprepat (fler än två gånger) inte levererar Material och uppgifter i tid eller på annat sätt
inte medverkar till att Tjänsten kan utföras såsom avtalats,
c) på annat sätt bryter mot ingånget avtal, lagar, redovisningsrekommendationer och
myndigheters anvisningar och inte korrigerat påtalade fel inom tio (10) dagar efter
meddelande från Byrån,
d) behandlar Byråns personal på ett oetiskt eller kränkande sätt,
e) gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott, eller
f) försätts i konkurs, beläggs näringsförbud, inleder ackordsförhandlingar, träder i
likvidation eller på annat vis kan antas ha kommit på obestånd.

ALLMÄNNA VILLKOR
Lindelöws Ekonomibyrå AB

8 (9)

18. TJÄNSTENS UPPHÖRANDE
18.1. Vid Tjänstens upphörande ska Byrån återlämna all egendom och Material tillhörande
Kunden inom trettio (30) dagar, såväl skriftlig, fysisk och elektronisk egendom. Byrån
har dock rätt att behålla Material eller kopior därav om så krävs för att Byråns ska följa
gällande lagstiftning.
18.2. Kunden ansvarar ensamt för att genomföra lösenordsbyten och för att återkalla
fullmakter samt övriga behörighetstillstånd som lämnats till Byrån med anledning av
Tjänsten.

19. BEFRIELSEGRUND (FORCE MAJEURE)
19.1. Part är befriad från ansvar för skada, om fullgörande av skyldighet omöjliggörs eller
försvåras på grund av Force Majeure situationer utanför Parts kontroll. Med ”Force
Majeure situationer” avses exempelvis, med inte uteslutande, epidemi eller pandemi och
dess följder, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsbeslut, allmän arbetskonflikt,
krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan
kommunikation, fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av
omständighet som här angivits eller annat hinder utanför Parts kontroll. Sådana
omständigheter ska utgöra befrielsegrund för Part som medför befrielse från skadestånd.
När hindret upphör, ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

20. ÖVRIGA BESTÄMMELSER
20.1. Om någon bestämmelse i Avtalsvillkoren skulle befinnas ogiltig, ska det inte innebära
att villkoren i sin helhet är ogiltiga. Istället ska Parterna omförhandla bestämmelsen i
fråga.
20.2. Byrån förbehåller sig rätten att när som helst erbjuda tilläggstjänster och nya tjänster
samt rätten att förändra utbudet av sina tjänster och att upphöra med tillhandahållandet
av sina tjänster.
20.3. Byrån förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren i dessa Allmänna Villkor.
Eventuella ändringar i dessa Allmänna villkor gäller trettio (30) dagar efter att de nya
villkoren har meddelats till Kunden. Om Kunden inte accepterar de nya villkoren, har
Kunden rätt att säga upp Kundavtalet i enlighet med den gällande uppsägningstiden.
20.4. Avtalet får inte överlåtas på annan utan Parternas föregående skriftliga medgivande.

ALLMÄNNA VILLKOR
Lindelöws Ekonomibyrå AB

9 (9)

21. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING
21.1. Avtalsvillkoren ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvister som uppstår i anledning av
tolkningen eller tillämpningen av Avtalsvillkoren, ska i första han avgöras direkt mellan
Parterna. Om Parterna inte kan komma överens om en lösning inom två (2) månader,
ska tvisten slutligt avgöras och prövas av allmän domstol i Stockholm.

Shopping Basket